Privātuma politika

“Veselības centrs 4” privātuma politika

Mēs

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Veselības centrs 4”, Reģistrācijas Nr. 40003188233, Adrese: Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012; Tālr. 67847100; e-pasts vc4@vc4.lv; interneta vietne: www.vc4.lv.

Jūsu uzticība un privātums Mums ir svarīgs!

 • Esam izveidojuši šo Privātuma politiku ar mērķi Jums (datu subjektam) vienkāršā, skaidrā un saprotamā valodā sniegtu informāciju, par Jūsu tiesībām, personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu apstrādājot Jūsu personas datus. Vēlamies pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus.
 • Lai nodrošinātu, Jums augstākās kvalitātes pakalpojumus, individuālu apkalpošanu un personalizētus piedāvājumus Mēs veicam drošu un pārskatāmu Jūsu personas datu apstrādi. Šajā privātuma politikā ar personas datiem tiek saprasta jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai Jūs identificētu.
 • Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
 • Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai Mēs ievērotu  personas datu aizsardzības regulējuma prasības, vadlīnijas un kārtību.
 • Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā un cik ilgi mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.
 • Uzlabojot privātuma politiku, šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas. Jums vienmēr būs pieejama aktuālākā privātuma politika.

Kādēļ apstrādājam Jūsu datus?

 • Apstrādājam Jūsu datus, lai Jūs varētu saņemt augstākās kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši Jūsu izvēlei, nepieciešamībai, nosūtījumam, noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām.
 • Veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Mūsu reģionālos centrus vai centrālo biroju, gan Jūsu personiskās, gan Mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu.
 • Vēlamies informēt Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistīti ar Mūsu pakalpojumiem. E-pasta sūtījumi tiek sūtīti tikai ar Jūsu brīvu piekrišanu, ja Jūs vēlaties saņemt jaunumus, Jums tas jānorāda Mūsu interneta vietnē vai aizpildot anketu. Saņemot no Mums e-pastu par jaunumiem, Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet.
 • Mēs veicam ienākošās un izejošās korespondences saglabāšanu un uzskaitīšanu, mūsu leģitīmo interešu ievērošanas un/vai līgumsaistību izpildes nolūkos.
 • Mūsu interneta vietnē www.vc4.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana. Ja nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
 • Ja apstrādāsim personas datus mērķiem, par kuriem neesam Jūs informējuši šajā Politikā, par šo datu apstrādes individuālajiem noteikumiem informēsim Jūs atsevišķi.

Kādu Jūsu datu apstrādi veicam?

 • Personas datu kategorijas, kuras apstrādājam, ir atkarīgas no pakalpojumiem, kurus saņemat.
 • Jums saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Mums ir pienākums apstrādāt Jūs identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Lai Mēs īstenotu Veselības aprūpes sniegšanas mērķi varam apstrādāt visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver  -  vārdu, uzvārdu,  personas kodu,  kontaktinformāciju, dzīvesveidu, informāciju par izslimotajām slimībām,  informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (pie kāda ārsta, cik bieži, kādus pakalpojumus izvēlas) u.c. informāciju, ko attiecīgais veselības aprūpes speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt  medicīniskajā dokumentācijā.
 • Jums apmeklējot Mūsu reģionālos centrus vai centrālo biroju, var tikt apstrādāts Jūsu videoattēls un laiks, kad apmeklējat telpas. Videonovērošana netiek veikta telpās, kurās Jūs varētu sagaidīt paaugstinātu privātumu, kā arī vietās, kur tiek veikta videonovērošana, ir izvietotas informatīvas uzlīmes.
 • Jums sazinoties ar Mums, var tikt saglabāts komunikācijas saturs, kā arī informācija par  izmantoto kumunikācijas rīku, kas var ietvert, piemēram, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
 • Veicam interneta vietnes lietošanas vēstures datu apstrādi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī Jūsu apzināti atstāto informāciju, piemēram, Jūsu vērtējumu par Mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

 • Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai Mēs sniegtu, Jums kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumus, izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, izpildītu uz Mums attiecināmus juridiskos pienākumus, kā arī tā var būt nepieciešama profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības aprūpes vai ārstēšanas vai veselības aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanai. Atsevišķos gadījumos Mēs varam veikt datu apstrādi, lai  nodrošinātu Mūsu un trešo personu leģitīmās intereses.
 • Datu apstrāde, veicot videonovērošanu, tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes augstākos standartus, personu tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību.
 • Datu apstrāde var tikt veikta, lai nodrošinātu Mūsu un trešo personu leģitīmās intereses, piemēram, lai izmeklētu Jūsu sūdzības vai nodrošinātos ar pierādījumiem iespējamu pretenziju gadījumos.
 • Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšana un uzskaite tiek veikta, lai noslēgtu vai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, izpildītu Mums uzliktus juridiskus pienākumus, kā arī gadījumos kad šādas darbības nepieciešamas Mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
 • Mēs veicam mājaslapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, ja šāda apstrāde nepieciešama mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

No kā mēs iegūstam personas datus?

 • Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms pakalpojuma saņemšanas (arī telefoniski), pakalpojuma sniegšanas gaitā vai pēc pakalpojuma saņemšanas, kā arī kad Jūs apmeklējiet Mūsu filiāles vai centrālo biroju (videonovērošana) un Mūsu mājaslapu (piesakoties Mūsu jaunumu saņemšanai), kā arī, kad tos atsūta Jūsu uzdevumā kāda cita ārstniecības iestāde vai ārsts.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

 • Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem, un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi, īpaši jāpieprasa.
 • Trešajām personām noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai;  citai ārstniecības iestādei ievērojot Pacientu tiesību likumā noteiktos priekšnoteikumus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus.
 • Jums, kā datu subjektam, saskaņā ar skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
 • Tiesām vai citām valsts institūcijām, savu likumīgo interešu aizsardzībai.
 • Jūsu datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.
 • Mēs izsniegsim personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.  
 • Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

Cik ilgi glabājam Jūsu datus?

 • Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
 • Kad šis periods ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.
 • Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar Mūsu savstarpējo līgumu, Mūsu leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas Mums jāievēro.
 • Sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, Mēs ievērojam speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju, lūdzam sazināties ar Mums.

Kā nodrošinām Jūsu datu aizsardzību?

 • Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas programatūras un datu šifrēšanu.
 • Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojumu sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu datus, kā arī izvērtējam, vai datu apstrādātāji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūs datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām
 • Jūsu datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā.
 • Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ. 

Kādas ir Jūsu tiesības?

 • Mēs uzskatām, ka Jūsu tiesību aizsardzība un ievērošana ir Mūsu prioritāte. Ar atbildību izturamies pret Jūsu datiem un vienmēr ievērosim Jūsu tiesības un intereses atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 • Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.
 • Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir novecojusi, nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.
 • Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret to apstrādi, ja uzskatāt, ka dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti.
 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka Jūsu datus esam apstrādājuši prettiesiski.
 • Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.
 • Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm, tomēr Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja Mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.
 • Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Vai Jums ir kādi jautājumi?

Jūsu informēšanai, izmantojam daudzlīmeņu pieeju. Videonovērošanas vietās izvietojam paziņojumus ar brīdinājumu, par videonovērošanu sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informējam par tiesībām saņemt detalizētāku informāciju. Izmantojot Mūsu mājaslapu, tiek izvietoti paziņojumi par šo privātuma politiku, kā arī Jūs varat iepazīties ar informāciju par izmantotajām sīkdatnēm. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu datu aizsardzību, lūdzu, informējiet par to Mūs elektroniski uz e-pasta adresi: vc4@vc4.lv ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālistam”.

 

DATU APSTRĀDE

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists sabiedrībā ir Reinis Papulis, e-pasts: das@vc4.lv.